هدف سود: take profit

حدی از سود است که ما در معامله انتظار داریم. برخی از روشها طوری تنظیم شده اند که برای سود حدی را در نظر نمی گیرند. در این روشها معامله را باز می گذارند و فقط حد ضرر را محدود می کنند. به عبارتی با حرکت بازار و پیشروی معامله حد ضرر را تغییر می دهند. در این صورت با برخورد نوسانات قیمت به sl، ضرر کمی کرده اند و در صورت عدم برخورد با اس ال سود فراوانی کرده اند.به این تغییرحد ضرر تریل استاپ هم می گویند.

/ 0 نظر / 6 بازدید